เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม


ภาพ: “Aor Sor (อส) militia, Pattani province” by Nation’s State

UPDATE: ชมวิดีโอจากช่วงเสวนาได้ ที่นี่

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ

เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน:
เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2547 เป็นต้นมาได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 5,000 ชีวิต รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บ พิการ เป็นม่าย และกำพร้าอีกจำนวนมาก ทว่าผ่านมากว่า 9 ปีเหตุการณ์ไม่มีทีท่าจะสงบลงโดยง่าย หากแต่ทวีความเข้มข้นขึ้นเป็นระยะ ทั้งที่ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในสังคมที่พยายามเสนอทางเลือก ได้แก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดคำถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ทั้งนี้ นอกจากอุดมการณ์และจินตนาการรัฐไทยที่มีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้ สาเหตุสำคัญอีกประการที่ส่งผลให้เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถคลี่คลายได้โดยง่ายเป็นเพราะความรับรู้และความเข้าใจของคนทั่วไปต่อเหตุการณ์และชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่มีค่อนข้างจำกัด คนทั่วไปมักรับรู้และเข้าใจเรื่องราวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อกระแสหลักซึ่งไม่เพียงแต่ถูกกำกับโดยอุดมการณ์และจินตนาการรัฐไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา หากแต่ยังวางอยู่บนข้อมูลที่มีลักษณะโฉบฉวยแม้จะมีทีท่าว่าเป็นการทำข่าวในเชิงสืบสวนเจาะลึกก็ตาม ขณะเดียวกันงานเขียนของนักวิชาการในสื่อสาธารณะจำนวนมากมักอาศัยข้อมูลชั้นรอง ไม่ได้วางอยู่บนการสัมผัสกับชีวิตประจำวันของผู้คนในพื้นที่ ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของชาวมลายูมุสลิมเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบจึงมักขาดหายหรือถูกบดบังไปในเรื่องเล่าเหล่านี้

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเคารพในความแตกต่างหลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เห็นถึงความจำเป็นที่จะให้ชาวมลายูมุสลิมและผู้ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมมลายูมุสลิมโดยตรงได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาให้สาธารณะได้รับทราบ เพื่อว่าความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและชีวิตชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมจะได้มีลักษณะรอบด้านและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยสามารถเผชิญปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และศาสนาได้อย่างเหมาะสมและเท่าทัน


กำหนดการ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 น.
กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

13.15 – 13.50 น.
ชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง เขาชื่ออัสฮารี
อำนวยการสร้างโดย FTMedia & Friends

13.50 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.00 – 16.00 น.
เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน:
เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

วิทยากร

คุณมะรอนิง สาและ
ตัวแทนชาวมลายูมุสลิมจากบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
คุณซาฮารี เจ๊ะหลง
ผู้สื่อข่าวประจำสำนักสื่อวารตานี (WARTANI)
อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ โดย
อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00 – 16.30 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น