VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึกจากการเสวนาวิชาการ

เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน:
เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

จัดโดย
ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


PART 1 กล่าวนำ โดย ดร. อนุสรณ์ อุณโณ || ดำเนินการเสวนา โดย ดร. ทรงสิริ พุทธงชัย || วิทยากร ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
PART 2 วิทยากร อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
PART 3 วิทยากร คุณมะรอนิง สาและ ตัวแทนชาวมลายูมุสลิมบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
PART 4 วิทยากร คุณซาฮารี เจ๊ะหลง ผู้สื่อข่าวประจำสำนักสื่อวารตานี (WARTANI)
PART 5 วิทยากร อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
PART 6 ข้อเสนอแนะ #1 ดร.อนุสรณ์ อุณโณ || อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
PART 7 ข้อเสนอแนะ #2 คุณมะรอนิง สาและ || คุณซาฮารี เจ๊ะหลง || อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
PART 8 Q&A