สัมมนาวิชาการ ด้นสนาม: ปฏิบัติการ ทักษะ และความรู้ (Field Improvisation: Practice, Skill, and Knowledge)


โปสเตอร์: ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

ด้นสนาม: ปฏิบัติการ ทักษะ และความรู้
(Field Improvisation: Practice, Skill, and Knowledge)

สำรวจ วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา จากประสบการณ์ของมหาบัณฑิต มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา


วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

9.00-9.10 น.
เกริ่นนำ

9.10-10.30

สนามใหม่?: ห้องหนังสือ สนามข้ามแดน บาทวิถีและห้างสรรพสินค้า

ณภัค เสรีรักษ์ | วรเชษฐ เขียวจันทร์ | ปิยวดี คุ้มเดช | ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดย
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า และ อาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

10.30-12.00

ตัวเรา: เพศสภาวะ ร่างกาย และคนใน

วิภาวี พงษ์ปิ่น | ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ | อาจินต์ ทองอยู่คง

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดย
อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ อาจารย​์ ดร.จันทนี เจริญศรี
และ อาจารย์ ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์

12.00-13.30
อาหารกลางวัน

13.30-15.00

ตัวเขา: เด็กดื้อ? และผู้คนที่เนิบช้า

พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล | วรัชญา ชาลี

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดย
อาจารย์ บุญเลิศ วิเศษปรีชา และ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ