อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ภาพวาด นือลายันมือลายู (ชาวประมงปัตตานี) โดย นายมาหามะรอซิ ตะลีประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อ วิถีชีวิต บทบาทและความสัมพันธ์ของมุสลิมในสังคมโลก ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับสาธารณะ และเป็นประเด็นที่สำคัญต่อการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ความขัดแย้งในหลายๆ พื้นที่ และผลสืบเนื่องจากการใช้อำนาจรัฐและการเมืองระหว่างประเทศ ได้ผลักดันให้เกิดความตื่นตัวของผู้คนและกลุ่มประชาคมท้องถิ่นที่จะบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารถึงความคาดหวังของตนเอง โดยมีสื่อทางด้านภาพ (visual media) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญ ผ่านช่องทางต่างๆ ของสื่อใหม่ (new media) โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ขณะเดียวกัน ประสบการณ์การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาของนักมานุษยวิทยา ก็ได้เปิดประเด็นคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจวิถีชีวิตมุสลิม ระหว่างการตีความผ่านตัวบททางศาสนา กับประสบการณ์ในระดับชีวิตประจำวัน ซึ่งได้นำมาสู่ประเด็นถกเถียงเชิงวิธีวิทยา ว่าด้วยบทบาทของผัสสะต่างๆ นอกเหนือจากการอ่าน ในการรับรู้และทำความเข้าใจชีวิตมุสลิมกับความสัมพันธ์ทางสังคมในโลกพหุวัฒนธรรม

ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านสังคมวัฒนธรรม และสถาบันที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) ในประเทศไทย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นความสำคัญที่จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักมานุษยวิทยาที่สนใจการใช้สื่อทางด้านภาพในกระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสื่อประชาสังคม และชุมชนมุสลิมในประเทศไทย เพื่อให้ผู้นำเสนอได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับการนำเสนอ พร้อมๆ กับกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชื่อมโยงประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นภายใต้เงื่อนไขและเป้าหมายต่างๆ กัน โดยคาดหวังว่าจากประเด็นเฉพาะว่าด้วยวิถีชีวิตมุสลิมนี้ จะสามารถเปิดพรมแดนไปสู่ประเด็นถกเถียงอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งนักเรียนมานุษยวิทยา กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสื่อ และผู้สนใจความเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกด้วย

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ


อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว
(Sensory Islam: sight, sound, and motion)

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง CITU 509 (วิทยาลัยนวัตกรรม)
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 3 (สำนักหอสมุดเดิม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.00 – 9.15 น.
กล่าวเปิดงาน
ดร. อนุสรณ์ อุณโณ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.15 – 10.15 น.
ฉายภาพยนตร์
On Broadway (2010)
โดย Aryo Danusiri (Ragam, Harvard Sensory Ethnography Lab)

10.15 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น.
เสวนา
ชีวิตมุสลิม ใน ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว
วิทยากร
Aryo Danusiri || ภาณุ อารี (นักทำหนังอิสระ)
ดำเนินการเสวนา โดย
ดร.ภาสกร อินทุมาร (ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

11.30 – 12.45 น.
ฉายภาพยนตร์
Baby Arabia (2010)
โดย ภาณุ อารี, ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์

12.45 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.15 น.
ฉายภาพยนตร์
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง (2012)
อำนวยการสร้างโดย FTMedia & Friends

14.15 – 14.30 น.
เกริ่นนำ: นักมานุษยวิทยากับสื่อชุมชน
ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

14.30 – 15.30 น.
เสวนาโต๊ะกลม
สื่อจากมุมของชุมชน
วิทยากร
กิตติศักดิ์ แสงมาน (ประธานกลุ่มยุวมุสลิมบ้านปากลัด)
รอมฎอน ปันจอร์ (ผู้ปฏิบัติการ Deep South Watch)
Aryo Danusiri
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ โดย
ดร.อิสระ ชูศรี (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล)

15.30 – 15.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 16.30 น.
เสวนาโต๊ะกลม
สื่อจากมุมของชุมชน
วิทยากร
กิตติศักดิ์ แสงมาน (ประธานกลุ่มยุวมุสลิมบ้านปากลัด)
รอมฎอน ปันจอร์ (ผู้ปฏิบัติการ Deep South Watch)
Aryo Danusiri
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ โดย
ดร.อิสระ ชูศรี (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล)