ย่างก้าวในสนาม: ประสบการณ์ครึ่งทางของนักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาฝึกหัด

โปสเตอร์: นฤมล กล้าทุกวัน

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

ย่างก้าวในสนาม:
ประสบการณ์ครึ่งทางของนักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาฝึกหัด

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.00-10.30 น.

มองสนาม 3 แบบ: กรีด ท้อง จองจำ

สวยด้วยมีด กรีดด้วยมือหมอ : ผู้หญิง ความงาม และการทำศัลยกรรมในสังคมไทย
จิราพร ธิโสภา

แม่วัยเรียน : ประสบการณ์ชีวิต การต่อรอง และเพศภาวะ
วาทินีย์ วิชัยยา

โทษจำคุกกับรูปแบบและผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ต้องขัง
ปราโมทย์ พันธ์สะอาด

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย อ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

10.30 น. – 12.00 น.

ตัวตน ผู้หญิง ผู้กระทำทางสังคม : แรงงานหญิง นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ผู้หญิงลาวร้านคาราโอเกะ

เวลา ชีวิต และการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร
นฤมล กล้าทุกวัน

วัฒนธรรมย่อยของนักเรียนอาชีวะหญิง
ปวีณ์กร สุรบรรณ์

ผู้หญิงลาวที่ทำงานร้านคาราโอเกะในประเทศไทย : การย้ายถิ่นและการใช้ชีวิตข้ามพรมแดน
วรรณพร ปันทะเลิศ

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์

13.00 น. – 14.30 น.

คนกับการเปลี่ยนแปลง: ชาวนา ชาวเมืองยอกยา ชนชั้นนำสยาม

ชาวนาพลเมืองโลก : การปรับตัวโดยอิงวิถีชุมชนชาวนา
ภัสสร ภัทรเภตรา

ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษจังหวัดยอกยาการ์ต้าและสุลต่านในอินโดนีเซีย
ทรรศนะ นวลสมศรี

ความคิดและปฏิบัติการทางชาติพันธุ์ในสยามยุคต้นรัตนโกสินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

14.30 น. – 16.00 น.

ความเชื่อและวัตรปฏิบัติทางศาสนาในภาวะความเปลี่ยนแปลง

พิธีกรรมความเชื่อมลายูท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ

วัฒนธรรมพระเครื่องเมืองเพชร
ชนัญญ์ เมฆหมอก

ความปรารถนาในเรื่องความงาม: การแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมตามสมัยนิยม
ธัญญธร สายปัญญา

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ