สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงาน

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ma-field-27 nov

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00-09.45 น.
บรรยายพิเศษ
หัวข้อวิทยานิพนธ์…มาจากไหน มาได้อย่างไร
ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

09.45-10.45 น.

ชีวิตกับการจองจำ

ตัวตนและภาพประทับในสถาบันเบ็ดเสร็จ
จารุวรรณ คงยศ

กักขังไว้ชั่วกาลนาน: ผู้ป่วยอัมพาตกับการจัดการพื้นที่และการรับรู้เวลา
พีรพัฒน์ มีความสุข

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

10.45-12.00 น.

คนที่ถูกมอง คนที่ถูกนำเสนอ

ปาตานีภาพ: ภาพตัวแทนชีวิต 3 จังหวัดชายแดนใต้
วรเทพ อรรคบุตร

ปฏิบัติการจ้องมองพื้นที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด:
กรณีศึกษาผู้ใช้สนามหลวงหลังการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ.2553

อันธิกา ธาดาเกตุโกศล

ให้ความคิดเห็นโดย อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ตัวตนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

แฟนคลับเกาหลี การสร้างตัวตนและพื้นที่
ณัฐพัชร นาคะ

“ดูคาติ” กับกระบวนการวัฒนธรรมทางวัตถุ
ภูมิเกียรติยศ เทศนา

‘รวมกันเราเต้น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเรฟ หรือ คลับ ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี:
กลุ่มผู้นิยมเต้นรำอิเล็กทรอนิกส์แนว Trance ในประเทศไทย

ปิยกุล ภูศรี

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

14.30-16.00 น.

ชีวิตทางเลือก การแพทย์ทางเลือก

“อยู่บ้านเถิดลูก พ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้า”:
การสร้างพื้นที่ทางศาสนาและอุดมการณ์เศรษฐกิจบุญนิยมของชุมชนปฐมอโศก

บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ

ประสบการณ์ในการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมแนวหมอเขียว
วงศกร เอียดเอื้อ

‘ท่าทีของผู้ไม่รู้’ ในข้อเสนอของบรูโน ลาตูร์ กับมานุษยวิทยาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อ
พิชญ์พงศ์ เพ็งสกุล

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณma-field-28 nov

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.

คนไร้รัฐ ฤาไร้สิทธิ?

การได้รับการศึกษาและการเป็นเด็กต่างด้าวในประเทศไทย
อารีลักษณ์ ไพรัตน์

โรฮิงยา ชีวิตของคนไร้รัฐในรัฐต่างแดน
ศิววงศ์ สุขทวี

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดุลยภาค ปรีชารัชช

10.00-11.00 น.

บ้านและครอบครัวของผู้ย้ายถิ่น

แรงงานหญิงชาวพม่าที่ทำงานรับใช้ในบ้านในกรุงเทพมหานคร
วิทวัช กุยแก้ว

การย้ายถิ่นและประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวข้ามพรมแดน:
สามี ภรรยา และบุตรชาวไทยใหญ่ในประเทศไทย

เบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล

ให้ความคิดเห็นโดย รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

11.00-12.30 น.

การแสวงหาและการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่น

อาสาสมัครระยะยาวต่างชาติที่สังขละบุรี: ชีวิต ความคิด และการเคลื่อนไหว
ธนชัย วรอาจ

จากแรงงานต่างด้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ
ขวัญตา เสกทวีลาภ

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม กับการย้ายถิ่น: หนุ่มสาวฟิลิปปินส์ในเขตพัทยา ประเทศไทย
โสภิตญดา จันโทศรี

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.รัตนา แซ่เล้า

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.

อำนาจและการต่อรอง

“บอลนอก-วาไรตี้” การต่อรองกับอำนาจในพื้นที่สาธารณะออนไลน์
กรณีศึกษาเว็บบอร์ดในเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอลแห่งหนึ่ง

ธนะปิติ ธิป๋า

“นักเคลื่อนไหวไร้สังกัด กับ กระบวนการประกอบสร้าง “subject”
กรณีศึกษา กลุ่มกิจกรรมบ้าน F.A.N. หรือ Friends Activist Network
และ กลุ่มดาวดิน”

กรรณิกา วงสีสา

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.ประเสริฐ เเรงกล้า

14.30-15.15 น.
การศึกษาประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชุมชน
ผ่านกระบวนการผลิตดินสอพอง กรณีศึกษา หมู่บ้านดินสอพอง จังหวัดลพบุรี

พิชญา พึ่งทอง

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

15.15-16.00. น.
การขอโยกย้าย: กรณีศึกษาเจ้าพนักงานธุรการผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปกรฒ์ เชื้อแก้วจิญดา

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย* โครงการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)