วงศาวิทยาฟูโกต์ไทย

foucault in thailand - a genealogy

ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอให้ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ https://goo.gl/fcZICS

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ บริษัท เคล็ดไทย จำกัด

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ

วงศาวิทยาฟูโกต์ไทย

เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์
โดยโครงการผลิตชุดตำรา “อ่านวิพากษ์
กลุ่มศึกษาทฤษฎี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-15.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนตำราพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาทฤษฎีสังคม ในขณะที่ความเข้าใจเชิงทฤษฎีนอกจากจะเป็นประเด็นหลักอย่างหนึ่งในการศึกษาทางสังคมศาสตร์แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานวิจัยและเนื่องจากว่าตำราทางด้านทฤษฎีสังคมที่มีอยู่มักจะมีลักษณะเชิงตำราที่เสนอการผูกขาดการอ่านแนวคิดของนักคิดในแบบใดแบบหนึ่ง มากกว่าจะเสนอการอ่านที่หลากหลายและมีลักษณะเป็นสหศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงได้ผลิตตำราที่แสดงให้เห็นการ “อ่าน” จากหลากหลายมุมมองต่อนักคิดทฤษฏีหลักๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตตำราที่ไม่เน้นการผูกขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับนักคิด แต่มุ่งทำความเข้าใจ อ่านใหม่และท้าทายแนวคิดของนักคิดคนนั้นๆ จากหลายมุมมอง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้แวดวงวิชาการไทยได้หันมาคิดวิพากษ์นักคิดจากมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

หนังสือ อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ เป็นผลงานชิ้นหนึ่งจากชุดโครงการ “อ่านวิพากษ์ นักคิดสังคมศาสตร์” ซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากผู้เขียนที่เป็นนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งความร่วมมือในการจัดพิมพ์จากสำนักพิมพ์เคล็ดไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์จากการวิจัยและการผลิตตำราสู่สาธารณะ ทางคณะฯ และสำนักพิมพ์เคล็ดไทยจึงประสานความร่วมมือจัดงานเปิดตัวหนังสือ อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558


กำหนดการ

10.00-10.15 น.
ลงทะเบียน – กล่าวเปิดงาน

10.15-12.00น.

ผู้มาก่อนกาล

ธงชัย วินิจจะกูล
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
อนุสรณ์ อุณโณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00-15.30 น.

ผู้ผ่านมาทีหลัง

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามชาย ศรีสันต์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬารัต ผดุงชีวิต
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อนรรฆ พิทักษ์ธานิน


โครงการผลิตชุดตำรา “อ่านวิพากษ์” ได้รับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (research cluster) จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์