การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555
โปสเตอร์โดย นฤมล กล้าทุกวัน
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

หัวข้อ

สู่สนาม: เริ่มต้นการเดินทางของนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาฝึกหัด

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

กลุ่มที่ 1 การต่อรองทางอำนาจและการปรับตัวของผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่: ศัลยกรรม ความงาม ความเป็นแม่

แม่วัยเรียน: ประสบการณ์ชีวิต การต่อรอง และเพศภาวะ
วาทินีย์ วิชัยยา

สวยด้วยมีด กรีดด้วยมือหมอ: กระบวนการปรับเปลี่ยนเรือนร่างการสร้างตัวตนและการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้หญิงผ่านการทำศัลยกรรม
จิราพร ธิโสภา

ความปรารถนาในเรื่องความงาม : การแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมตามสมัยนิยม
ธัญญธร สายปัญญา

ผู้วิจารณ์: อาจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 2 พรมแดนที่พร่าเลือน: ประสบการณ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ชาวนาพลเมืองโลก: การปรับตัวโดยอิงวิถีชุมชนชาวนา
ภัสสร ภัทรเภตรา

ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงภายใต้ระบบเวลาที่หลากหลาย
นฤมล กล้าทุกวัน

การย้ายถิ่นของผู้หญิงลาวที่เข้ามาทำงานร้านนวดคาราโอเกะในประเทศไทย
วรรณพร ปันทะเลิศ

ผู้วิจารณ์: อาจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

(มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการสัมมนา)

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

กลุ่มที่ 3 ภาพสะท้อนผุ้คนภายใต้ปฏิบัติการรัฐ: คุก โรงเรียน เขตปกครองพิเศษ

“คนในคุก” กับการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจ “บนพื้นที่แห่งการจองจำ”
ปราโมทย์ พันธ์สะอาด

อุดมการณ์ในโรงเรียนทางเลือก: การผลิตสร้างและต่อต้าน
ปวีณ์กร สุรบรรณ์

ชีวิตผู้คนภายใต้การเป็นพลเมืองแห่งรัฐและพสกนิกรของสุลต่านในบริบทรัฐชาติแบบทางโลกของอินโดนีเซีย
ทรรศนะ นวลสมศรี

ผู้วิจารณ์: อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30 – 16.30 น.

กลุ่มที่ 4 สัมพันธลักษณ์: คนกับคน คนกับศาสนา คนกับธรรมชาติ

ความคิดและปฏิบัติการทางชาติพันธุ์ในสยามยุคต้นรัตนโกสินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต

การคลี่คลายเชิงความหมายของพระเครื่องในท้องถิ่นเพชรบุรี
ชนัญญ์ เมฆหมอก

วิถีการปรับตัวและตีความใหม่ในระดับชีวิตประจำวันของชาวมุสลิมกรณีการบรรจบกันของวัฒนธรรมมลายูพื้นบ้านและกระแสฟื้นฟูอิสลามในพื้นที่บ้านล่องควน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ

คน กับ ลิง: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิงแสม ณ อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
เวธัส โพธารามิก

ผู้วิจารณ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการสัมมนา)