วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

semina_9_9_14
ใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ลงทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
เพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนาในวันงาน
คลิก ที่นี่
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

ขออภัย เนื่องจากมีผู้สนในลงทะเบียนร่วมงาน
“วัฒนธรรม รัก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
มากเกินกว่าที่สถานที่จัดงานจะรองรับได้
จึงมีความจำเป็นต้องปิดรับลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร. 0 2564 4440 # 1752-1754
หรือ โทร. 093 140 8722
e-mail: museumsocant [at] hotmail.com

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น.
กล่าวเปิดงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


9.10 – 9.30 น.
วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์
กรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ

9.30 – 10.30 น.
เพราะ รัก จึง รักษ์
ดร.อมรา ศรีสุชาติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศิลปากร

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

11.00 – 12.00 น
สายพันธุ์รักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00 น.
ส่งส่วยด้วยรัก
อาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 16.00 น.
ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม เกี่ยวกับ วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัก ในงานช่างสิบหมู่
อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม
หัวหน้าแผนกช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)

ศิลปิน รัก ร่วมสมัย
คุณธีระ วานิชธีระนนท์
333 Gallery

(รับประทานอาหารว่างระหว่างการเสวนา)

16.00 – 16.30 น.
ถาม-ตอบ