การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

semina_14-15_8_14

google : ภาพถ่ายชัตเตอร์สปีดต่ำ ความวุ่นวายใจกลางเมือง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0 2696 5835
e-mail: pha_nu03 [at] hotmail.com

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

9.00 – 12.00 น.
บรรยายเรื่อง “การวัดผลเชิงจริยธรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00
Workshop เรื่อง “การวัดผลแบบ Scoring Rubrics”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 -14.45 น.


วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

9.00 – 12.00 น.
บรรยายเรื่อง “การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.