สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 “พื้นที่ หนี้สิน โรงเรียน อำนาจ ผัสสะ”


โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท-ปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

พื้นที่ หนี้สิน โรงเรียน อำนาจ ผัสสะ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00-12.30 น.

ผัสสะ

รถแห่อีสาน: มหรสพสัญจรข้ามพรมแดนวัฒนธรรม
จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์

สังคมคนเล่นแผ่นเสียงในยุคดิจิทัล
มุขธิดา เองนางรอง

โลกของคนหูเทียม: ชีวิตและวัฒนธรรมผู้ใช้ประสาทหูเทียม
วรัชญา ชาลี

ให้ความคิดเห็นโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หนี้สิน

“ตัวประกันหนี้” กรณีศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กุญช์พิสิฎฐ์ สิทธินีธนโชค

พฤติกรรมการก่อหนี้ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
จารุกิตติ์ ขวัญมงคลพงศ์

ให้ความคิดเห็นโดย อรอุมา เตพละกุล
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

โรงเรียน

ปัญหาอุปสรรคการจัดการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบออนไลน์/ออฟไลน์ของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
วทันยา สันทอง

นักเรียนเลว: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปพิชญานันท์ จารุอริยานนท์

ให้ความคิดเห็นโดย คัคณางค์ ยาวะประภาษ
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30 น.

อำนาจ

ภาพยนตร์ไทยนอกกระแส…ต่อต้านและเบ่งบานในยุคเผด็จการเต็มไทย
ยุทธนา สุวรรณรัตน์

พยุหยาตราทางเวหาสยมารค: การบริหารพระราชอำนาจจากต่างแดนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ธนพล พันธุ์งาม

มรดกแก่งกระจาน: การช่วงชิงของรัฐไทยและชุมชนกะเหรี่ยง
สุนิภา รวมทรัพย์

ให้ความคิดเห็นโดย บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
(ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พื้นที่

ทบทวนเครือข่ายของความรู้โบราณคดีทวารวดีจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภาคตะวันตก
นัทกฤษ ยอดราช

การใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างลิงเสน (Macaca arctoides) และมนุษย์บริเวณวัดเขาเตาหม้อบรรพตธรรมมงคล ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
พรหมภัสสร สุทธิโยธา

เจ้าบ้านพะงัน: การเคลื่อนย้ายและการเผชิญหน้าอย่างไม่เป็นทางการบนพื้นที่การท่องเที่ยว
อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์

ให้ความคิดเห็นโดย ณีรนุช แมลงภู่
(ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)