ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

Download (PDF, Unknown)