สัมมนาวิชาการ สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย: บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

ใบปิด: สรัช สินธุประมา

คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ร่วมกับ

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. || SASA)
ในโครงการการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอน
ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โดย การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

และ โครงการวิจัยย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษา
ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย:
บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556
เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้า (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่
คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม อีเมล์: clerapatra [at] gmail.com


08.00-08.30 น.
ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.
กล่าวเปิดและชี้เเจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
นายกสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.00-12.00 น.
คุณภาพของหลักสูตรและงานวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในไทย:
บทสังเคราะห์

ช่วงที่ 1 (09.00-10.30 น.) นำเสนอโดย

อาจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล || มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ || จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์ || มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล || มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

ช่วงที่ 2 (10.30-12.00 น.) นำเสนอโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล || มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มเเสง || มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์นัฐวุฒิ สิงห์กุล || มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์อมต จันทรังษี || มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.
ประสบการณ์การพัฒนากรอบคิดมาตรฐานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอบคิดมาตรฐานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: บทเสนอเชิงนโยบาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00-14.45 น.
ทบทวน-ท้าทาย สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย ร่วมสนทนาและเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

14.45-15.00 น.
สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม