ขอเชิญร่วมงานสัมมนาครบรอบ 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนออนไลน์

2.ลงทะเบียนทางอีเมล์ : museumsocant@hotmail.com
โหลดใบสมัคร
3.ลงทะเบียนทางโทรสาร : 02-696-6615 (อัตโนมัติ)
โหลดใบสมัคร
หมายเหตุ
1.ไม่รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรศัพท์
2.ขอสงวนสิทธิ์เอกสารสัมมนาให้แก่ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาและช่องทางที่กำหนด

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

“เชื่อมของ ต่อคน ค้นพบพิพิธภัณฑ์”

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

08.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-10.00 น. พิธีเปิด

10.00-12.00 น. การบรรยาย

 • ไม่ใช่ที่เก็บของ ไม่ใช่ของที่เก็บ : ความเข้าใจ คำถาม และจินตนาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • สุนทรียภาพใหม่ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวิหารแห่งสรรพสิ่งกลับว่างเปล่า
 • คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักวิชาการอิสระ และนักออกแบบพิพิธภัณฑ์

 • *ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์ (รอแก้ไข)
 • พัฒนพงศ์ มณเฑียร นักวิชาการอิสระ

13.30-16.30 น. ชวนดูหนังพิพิธภัณฑ์ (The Final Member) วิทยากรร่วมเสวนา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อาจารย์ ฑิฆัมพร สิงโตมาศ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • กษมาพร แสงสุระธรรม นักวิชาการอิสระ

ชวนเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์