รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2560
ภาพ: นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560


ผลงานทางวิชาการ ของ อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง

ผลงานวิจัย

  1. โครงการวิจัย “การร่วมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี” โดยมวลมหาประชาชน: กรณีศึกษาสื่อสังคมและสื่อบุคคล” ร่วมกับ อาทิตย์ สุริยวงศ์กุล. ในชุดโครงการ “การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย””, ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (*อยู่ระหว่างดำเนินการ*)
  2. โครงการวิจัย “วัฒนธรรมแฟนบอลไทยในมิติของการพนันและการบริโภค” (2559) ในชุดโครงการ “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: การพนัน ความเป็นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม” ของศูนย์บริการงานวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. โครงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำนิทรรศการเรื่อง “โลกฟุตบอลไทย” (2559), ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสายชล
    ปัญญชิต ชาลินี สนพลาย และพงศกร สงวนศักดิ์

บทความวิจัยตีพิมพ์ (พ.ศ.2559-2560)