เสวนาสาธารณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา “สังคมวิทยา-มานุษยวิทยากับโลกปัจจุบัน”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาสาธารณะ

สังคมวิทยา – มานุษยวิทยากับโลกปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

13.30 น.
ลงทะเบียน

13.45 น.
ชวนเสวนาสาธารณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา “สังคมวิทยา-มานุษยวิทยากับโลกปัจจุบัน”
โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

14.00 – 15.00 น.
เสวนา สังคมวิทยา-มานุษยวิทยากับโลกปัจจุบัน

 • เล่าเรื่องหนังสือเกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม และการเมือง
  ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
 • เล่าเรื่องหนังสือ Love and Intimacy in Online Cross-Cultural Relationships:
  The Power of Imagination
  ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์

15.00 – 16.00 น.

 • เล่าเรื่องหนังสือสถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม Statistics
  ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์