คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีในโอกาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
ในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีในโอกาส

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับการยกย่องเป็นกีรติยาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560