คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางพานพุ่ม

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การคนแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561