การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ

เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

และ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จัดการประชุมวิชาการประจำปี
ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://thacas.org