จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว.ได้อย่างไร?

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เรื่อง “จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว. ได้อย่างไร?

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องสัมมนา โครงการปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

10.00 – 10.05 น.
พิธีกรกล่าวแนะนำวิทยากร

10.05 – 10.10 น.
คณบดีกล่าวเปิดงานจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการวิจัย

10.10 – 11.40 น.
อบรมเรื่อง “จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว. ได้อย่างไร?”
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

11.40 – 11.50 น.
ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

11.50 – 12.00 น.
คณบดีกล่าวสรุปและปิดงานจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการวิจัย