ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพดวงตา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ร่วมกับ
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เข้าร่วมตรวจสุขภาพดวงตา

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต