สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
ใบปิด: สรัช สินธุประมา

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงาน

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.00-10.00 น.
เสวนาพิเศษ
วิทยานิพนธ์บนทางลูกรัง: บทสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
อ.นฤมล กล้าทุกวัน เเละ คุณณีรนุช แมลงภู่
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

10.00-12.00 น.

เรื่องราวของเรือนร่างและผัสสะ

กักขังไว้ชั่วกาลนาน: สัมผัสต่อเวลาของผู้ป่วยอัมพาต
พีรพัฒน์ มีความสุข

เสียง สัมผัส กลิ่น มโนภาพ: ผัสสะในโลกของคนตาบอด
สรัญญา เตรัตน์

เลิกอ้วน: ว่าด้วยการพิจารณาเรือนร่างและสังคม ผ่านเรื่องเล่าของคนเปลี่ยนร่าง
รัชพล แย้มกลีบ

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

ประสบการณ์แรงกายในเมืองใหญ่

คนกวาดถนน: คนเล็กในเมืองใหญ่
ปกรฒ์ เชื้อแก้วจินดา

ก้าวไปให้พ้นกว่าการเป็นแรงงานต่างด้าว
ขวัญตา เสกทวีลาภ

ประสบการณ์การทำงานของแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมู
ณัฐธนนท์ ศุขถุงทอง

การย้ายถิ่นและประสบการณ์ชีวิตครอบครัวข้ามพรมแดน: สามี ภรรยาและบุตร
ชาวไทใหญ่ในประเทศไทย

เบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล

ให้ความคิดเห็นโดย อ.นฤมล กล้าทุกวัน

15.00-17.00 น.

สื่อ เทคโนโลยี กับวิถีอำนาจ

ชีวาณูสงเคราะห์: ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใต้ร่มพระบารมี
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ปกรณ์ คงสวัสดิ์

ซอมบี้ไทย สังคมไทย และการเมืองไทย
ชนัญญา ประสาทไทย

“รูปที่มีทุกบ้าน”: สถาบันกษัตริย์กับวัฒนธรรมสายตาในประเทศไทย
พนธกร วรภมร

แฟนคลับเกาหลี: การสร้างตัวตนและพื้นที่
บุณยนุช นาคะ

ให้ความคิดเห็นโดย คุณณีรนุช แมลงภู่


*ร่วมสนับสนุนงบประมาณโดยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์