ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม

“อะไรและอย่างไร? คือ โครงร่างองค์กร (OP) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต

กำหนดการ

09.00 – 09.15 น.
ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น.
กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

09.30 – 12.00 น.
บรรยาย หัวข้อ “อะไรและอย่างไร? คือ โครงร่างองค์กร (OP)”
โดย อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 12.30 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ

12.30 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.45 น.
บรรยาย หัวข้อ “อะไรและอย่างไร? คือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”
โดย อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

15.45 – 16.15 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ

16.15 – 16.30 น.
ตอบข้อซักถามและกล่าวปิดการอบรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ