ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กิตติพิชญ์ อภิวัฒน์ศิริ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กิตติพิชญ์ อภิวัฒน์ศิริ นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ชั้น ปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Study-Visit on old and New Japan ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Students Services Or Organization