การแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรของสถาบันภาษา ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนรายวิชาด้านภาษาของประเทศในอาเซียนรวมถึงภาษาเกาหลี และวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิด-ปิด รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

Download (PDF, 127KB)