สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 “สังคม วัฒนธรรม เเละสรรพสิ่ง”
โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

สังคม วัฒนธรรม และสรรพสิ่ง

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 เรือนร่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่สังคมของคนพิการจากอุบัติเหตุ
อาภารัตน์ ขอขันกลาง

ฆ่าตัวตาย: ความเจ็บปวดที่ออกจากร่าง
ฐิติรัตน์ ชนไพโรจน์

ท่องไปในทัณฑนคร กิน อยู่ หลับ นอน ในนครแห่งการลงทัณฑ์
รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มที่ 2 อัตภาวะ

กระบวนการผลิต (สร้าง) บุญ: ความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สดับพร คชศักดิ์

ทหารหญิง: ชีวิตการทำงานภายใต้สภาวะความเป็นคนกลุ่มน้อย
ปาณิสรา ตุงคะสามน

ตัวตนเเละรสสัมผัส: การศึกษาวัฒนธรรมคราฟท์เบียร์ไทย
รัชกร โพธิโต

ให้ความคิดเห็นโดย อ.อาจินต์ ทองอยู่คง
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.

กลุ่มที่ 3 รัฐและเครือข่ายสังคม

สุนัขจรจัดเเละการรับเลี้ยงสุนัขจรจัด: ปรากฏการณ์ “การเกินรับไหว” ของสังคม
นิศา สุขประเสริฐ

ขบวนการทวงคืน ปตท.: ชาตินิยมไทยในกระเเสเสรีนิยมใหม่
กิตติพล เอี่ยมกมล

คนขายลอตเตอรี่: การก่อรูปของชีวิตทางสังคมในบริบทการเคลื่อนย้าย
อนุพงษ์ จันทะเเจ่ม

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 4 โลกออนไลน์

ภาษาซิงลิชในยูทูบ: การขับเคี่ยวอัตลักษณ์สิงคโปร์ในสื่อดิจิทัล
เควินทร์ ลัดดาพงศ์

อ่านแฟนฟิคชั่น: กรณีศึกษาแฟนฟิคชั่นศิลปินเกาหลีใต้
สิริกร ทองมาตร

E-sport: จากการเล่นเกมสู่การแข่งขัน
ธนุตม์ น้อยพานิช

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.เมธาวี โหละสุต
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 5 วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ไฟป่า: ความหมายและการจัดการ
ธนากร พันธุระ

การแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง
ชัชชล อัจนากิตติ

ฟอนต์ลูกทุ่ง: เทคโนโลยีดิจิทัลกับการก่อร่างตัวตนของ “คนทำป้าย”
สรัช สินธุประมา

ให้ความคิดเห็นโดย อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์