เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)


ใบปิด: กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลงทะเบียนล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ ที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: trf.theravada [at] gmail [dot] com

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ร่วมกับ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์:
ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


กำหนดการ

08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น.
พิธีเปิดสัมมนา

09.20 – 10.10 น.
ปาฐกถานำ
พระพุทธรูปโบราณจากถ้ำพระ จ.ราชบุรี
กับเครือข่ายเถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ช่วงต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการฯ

การนำเสนอบทความ

10.30 – 11.20 น.
Back to the future:
the emergence of past and future Buddhas in Khmer Buddhism

Dr. Nicolas Revire
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมให้ความเห็นโดย
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11.20 – 12.10 น.
ตำนาน “พระแก้วผลึกหมอก”:
การเปรียบเทียบความหมายในบริบทวัฒนธรรมสยาม บรู และลาว

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมให้ความเห็นโดย
ศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์
อดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30 – 14.20 น.
มรดกความทรงจำ ‘อยุธยา’ แห่งลุ่มแม่น้ำอิระวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24:
ศิลปะสถาปัตยกรรมและสภาพโบราณสถาน วัดมหาเต็งดอจี เมืองสะกายน์ เมียนมาร์

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมให้ความเห็นโดย
ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.20 – 15.10 น.
วัดไทยในแดนใต้: รูปแบบสถาปัตยกรรมกุฏิสงฆ์ ในเขต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
กับข้อสังเกตเรื่องการใช้งานในบริบท สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น

กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักศึกษาปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมให้ความเห็นโดย
ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.30 – 16.20 น.
แบบแผนและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม
ของพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง

  • อิสรชัย บูรณะอรรจน์
    นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ปองพล ยาศรี
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมให้ความเห็นโดย
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร