โครงการสัญจรพิพิธภัณฑ์ : One Day at the Museums

โปสเตอร์: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

กำหนดการ

8.00 – 09.30 น.
ออกเดินทางจาก มธ.ศูนย์รังสิต – ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

9.30 – 11.30 น.
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมีวิทยากรนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 น.
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) โดยมีวิทยากรนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้ง แนวคิด และผลงานการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ

16.00 – 17.00 น.
ร่วมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับระหว่างเดินทางกลับ มธ. ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงชื่อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทางโทรศัพท์ 02-5644440 ต่อ 1752-1753 / 086-0570147