รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนปีการศึกษา 2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556

คุุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  4. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้
  5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นอยู่แล้ว ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืม หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

นักศึกษาที่สนใจขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์ (พี่ลี้) ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ก.ค. 56 ในวันเวลา ราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ก.ค. 56 ณ บอร์ดฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1

Download (PDF, 1.12MB)