โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 1/2556


ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการนักศึกษา ร่วมกับ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาชาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชา สม.418 และ สม.419 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในคณะฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพการวิจัย ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์พร้อมนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดการ

20 มิถุนายน 2556 || 14.00-16.30 น.

การพัฒนาหัวข้อและข้อเสนอโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ

27 มิถุนายน 2556 || 14.00-16.00 น.

การเก็บและเขียนบันทึกข้อมูลภาคสนาม
ผศ. ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

4 กรกฎาคม 2556

14.00-16.00 น. || ห้อง 407 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การวิจัยเอกสารเพื่อการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาจารย์ ดร. ทรงสิริ พุทธงชัย

15.00-17.00 น. || ห้อง 306 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
ผศ. ดร. ธีระ สินเดชารักษ์

11 กรกฎาคม 2556 || ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

(โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สนับสนุนโดย ฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

9.30-12.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ การใช้โปรแกรม EndNote
จุฑาทิพย์ โอสนานนท์
ห้องสมุดศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.30-16.30 น.
การใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการสืบค้นและอ้างอิงเอกสาร
ศตพล ยศกรกุล
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เอกสารประกอบการอบรม [อ่าน]

25 กรกฎาคม 2556 || 15.00-18.00 น.

การตีความและนำเสนอข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
อาจารย์จุฬารัต ผดุงชีวิต

สิงหาคม 2556 (workshop) || 15.00-18.00 น.

คลีนิคถอดรหัสข้อมูล #1 (การวิเคราะห์-ตีความข้อมูล)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ในแต่ละช่วงจะประกอบด้วยกลุ่มย่อย สำหรับนักศึกษาที่ทำการวิจัยเชิงปริมาณ 1 กลุ่ม และนักศึกษาที่ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 กลุ่ม
(รอยืนยันวันที่ และ รายนามอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาแต่ละกลุ่ม)

13.00-15.00 น. เชิงปริมาณ อาจารย์อรอุมา เชิงคุณภาพ อาจารย์สลิสา ||
15.00-17.00 น. เชิงปริมาณ อาจารย์จุฬารัต เชิงคุณภาพ อาจารย์สุดแดน ||

กันยายน 2556 (workshop) || 15.00-18.00 น.

คลีนิคถอดรหัสข้อมูล #2 (การสร้างข้อสรุปของการวิจัย)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ในแต่ละช่วงจะประกอบด้วยกลุ่มย่อย สำหรับนักศึกษาที่ทำการวิจัยเชิงปริมาณ 1 กลุ่ม และนักศึกษาที่ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 กลุ่ม
(รอยืนยันวันที่ และ รายนามอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาแต่ละกลุ่ม)

13.00-15.00 น. เชิงปริมาณ อาจารย์อรอุมา เชิงคุณภาพ ||
15.00-17.00 น. เชิงปริมาณ อาจารย์ทรงสิริ เชิงคุณภาพ อาจารย์สุดแดน ||