กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

09.00 – 09.20 น.
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองลงทะเบียน

09.20 – 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ : คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะ
คุณคณิต ลิมปิพิชัย : นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดี
นายวริศรา ศิริชานนท์ : ประธานคณะกรรมการนักศึกษาแนะนำคณะกรรมการนักศึกษา

10.00 – 10.15 น.
แนะนำทุนการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
โดย อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะฯ
พิธีมอบทุนการศึกษาอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์

10.15 – 10.45 น.
กิจกรรม “รู้จักตัวเอง – เข้าใจคณะ”
โดย อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

10.45 – 12.00 น.

เสวนา “ถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย”
วิทยากร

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่ (พี่ปาร์ค : ศิษย์เก่า รหัส 51 รุ่นที่ 45)
  • นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน (พี่ตั้ม : ศิษย์เก่า รหัส 48 รุ่นที่ 42)
  • นางสาวชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย (พี่น้ำหวาน : นักศึกษาปี 4 รหัส 57 รุ่นที่ 51)

ผู้ดำเนินการเสวนา นายจิณณวัฒน์ วงษ์ประคอง (พี่ซันนี่ : นักศึกษาปี 4 รหัส 57 รุ่นที่ 51)

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณลาน 50 ปีคณะสังคมวิทยาฯ)

13.00 – 15.00 น.
แนะนำหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ระบบ Admission ห้อง 4020)
โดย อาจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2560
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

แนะนำหลักสูตรการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรการวิจัยทางสังคม ห้อง 4001)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ : ผู้อำนวยการโครงการวิจัยทางสังคม
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2560
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

ผู้ปกครองทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ