ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วม

ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

09.00 – 09.20 น.
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองลงทะเบียน

09.20 – 10.00 น.

  • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ : คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะ
  • คุณคณิต ลิมปิพิชัย : นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดี

10.00 – 10.15 น.
แนะนำทุนการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
โดย อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และทุน

  • อาจารย์รจน์ – อาจารย์สุมาลย์
  • อาจารย์เทวิน – คุณปิ่นปัก
  • ศาสตราจารย์ ดร.จำเรียง ภาวิจิตร

พิธีมอบทุนการศึกษา สาขาการวิจัยทางสังคม ทุน อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
และทุนสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์

10.15 – 10.45 น.
แนะนำ “สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา : จากทฤษฎี วิธีวิทยา สู่แนวทางการประกอบอาชีพ”
วิทยากร อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่

10.45 – 11.45 น.
เสวนา “ถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย” วิทยากร

  • นางสาวธนพร โอวาทวรวรัญญู (พี่กิ๊ก : ศิษย์เก่า รหัส 56 รุ่นที่ 50)
  • นายกิติพัฒน์ กันตพรวิวัธน์ (พี่ดาร์ท : นศ.ปี 4 รหัส 58 รุ่นที่ 52)

ผู้ดำเนินการเสวนา นายจิณณวัฒน์ วงษ์ประคอง (พี่ซันนี่ : ศิษย์เก่า รหัส 57 รุ่นที่ 51)

11.45 – 12.00 น.
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา นางสาวธิรดา แสงสมบูรณ์
แนะนำคณะกรรมการนักศึกษา พร้อมกิจกรรมคณะฯ

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
แนะนำหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ห้อง 4020)
โดย อาจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2561
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

แนะนำหลักสูตรการวิจัยทางสังคม (ห้อง 4001)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ : ผู้อำนวยการโครงการวิจัยทางสังคม
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2561
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

*ผู้ปกครองทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิทยากร นางสาวอุรฉัตร อุมาร์ และ นางสาวเหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ