งานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-140-8722 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนทางโทรสาร

หมายเหตุ
– ไม่รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรศัพท์
– ขอสงวนสิทธิ์เอกสารสัมมนาให้แก่ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
100 ท่านแรก ตาม วัน เวลา และช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

“แสง สิ่งของและการมองเห็น :
ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 | เวลา 09.00-17.00 น. | ณ ห้องAuditorium 1
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

09.00 – 10.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.
เสวนาวิชาการ “มองให้เห็น-มองไม่เห็นและการเข้า(ไปไม่ถึงหัว) ใจ” โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
  • อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
  • คุณกิตติคุณ มูลเดิน
  • คุณสรัช สินธุประมา

13.00 – 17.00 น.
เสวนาในหัวข้อ “ภาพถ่าย การถ่ายภาพ และการมอง(ไม่)เห็นคนอื่น”
ร่วมวงเสวนาภาพยนตร์ Finding Vivian Maier โดย

  • คุณศุภชัย เกศการุณกุล
  • คุณสายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์
  • คุณปิยนาถ ชาศรี