ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ฝุ่น : มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ร่วมกับ

กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในนาม Social Science Forum

ขอเชิญร่วมงานเสวนา

“ฝุ่น : มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ”

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:45 – 16:30 น.
ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

12:45 – 16:30 น. “ฝุ่น : มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ” โดยวิทยากร

 • คุณสมบุญ สีคำดอกแค
  ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • คุณศรีไพร นนทรีย์
  กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต
 • ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัญหามลพิษไม่ใช่เพียงปัญหาเชิงสุขภาพส่วนบุคคล
แต่เป็นปัญหาสาธารณะ ที่มีเงื่อนไขทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจเป็นโครงสร้างสำคัญ ขอเชิญมาร่วมกันตั้งคำถาม
เรียนรู้บทเรียนการแก้ปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหา