ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี

สืบเนื่องจากคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1684/2556 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีหรือหัวหน้าแผนกอิสระ พ.ศ.2553 ข้อ 15 ค. (2) คณะกรรมการสรรหาฯ และเลขานุการคณะฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ นักศึกษาและศิษย์เก่าในคณะฯ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น 1) สถานะในปัจจุบันของคณะฯ 2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ควรจะเป็นไปในอนาคต เพื่อนำไปประกอบการสรรหาคณบดีสืบแทนคณบดีคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลง ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Download (PDF, 1015KB)