“เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน”

Print

คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สมัชชาคนจน

ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ

“เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน”

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
เวลา 08.00-15.15 น.
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เวทีเสวนา “หลากหลายมุมมองต่อสถานการณ์คนจน”

วิทยากร

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม

อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์วิทยา อาภรณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ


ปาฐกถา
“สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย : ปัญหาและทางออก”
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การอภิปรายเวทีเปิด
“มองไปข้างหน้าสถานการณ์คนจน”
ดำเนินรายการโดย : จักรพงษ์ ธนวรพงศื และ เจษฎา โชติกิจภิวาทย์