Begin Again: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต สกว.

begin-again-2557

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมงานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต สกว.

Begin Again: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต สกว.

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์


08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาบัณฑิต โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
วัฒนธรรมการทำสวนกระวานของชาวชอง
อมราภรณ์ จริงจิตร

09.30-11.00 น.

Present Tense: วัฒนธรรมและแรงงานในโลกสมัยใหม่

Cosplay: วัฒนธรรมป๊อบของวัยรุ่นในสังคมไทย
ธวัชพงศ์ หาเรือนโภค

คนงานสมานฉันท์ในโลกเสรีนิยมใหม่
ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช

โฮมสคูล: โรงเรียน ครอบครัว เเละการเมืองวัฒนธรรมศึกษา
ธมนันท์ ประทุม

ให้ความคิดเห็นโดย อ.นฤมล กล้าทุกวัน

11.00-12.30 น.

In the memories: เรื่องเล่า พื้นที่ และความทรงจำ

พิพิธภัณฑ์กับพื้นที่ความทรงจำ
รินนา ทากุดเรือ

เรื่องเล่าความทรงจำร่วมและประสบการณ์ร่วม: กรณีศึกษาเหตุการณ์ชุมนุม เม.ย.-พ.ค. พ.ศ. 2553
สินีนันท์ พิณกุล

พลวัตความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน: กรณีศูนย์พักพิงคนไร้บ้านโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
ญาณิกา อักษรนำ

ให้ความคิดเห็นโดย อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เครื่องมือและการเขียนวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นฤมล กล้าทุกวัน
หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15.00-15.30 น. ซักถามและเเสดงความคิดเห็น


*สนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)