การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง“โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ: “การพัฒนาเครื่องมือจำแนกผู้กระทำผิด” และ
“การพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำผิด” ”

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมบีบี 205 (ชั้น 2) อาคารบี
โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
  • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาจารย์ ดร.ศศิธร เดชพรหม
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเครื่องมือจำแนกผู้กระทำผิดกลางและคดียาเสพติดรวมถึงพัฒนาระบบจำแนกผู้กระทำผิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ