การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 2


การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 2

“โครงการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมบีบี 201 (ชั้น 2) อาคารบี
โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ


โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
  • นักวิจัยหลัก


    การจัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อหารือร่วมกัน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้ง 7 กรอบ 21 ตัวชี้วัด เพื่อได้ข้อสรุปและแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดและเกิดผลภาพรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น