ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ประกาศ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รายละเอียด
ประกาศ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม รายละเอียด
ใบสมัครทุนการศึกษา : ดาวน์โหลด

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1. ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 8 ทุนๆ ละ 20,000.- บาท
2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ทุนต่อเนื่อง 4 ปี) จำนวน 1 ทุน
3. ทุนสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 25,000 บาท

  • ทุนศิษย์เก่าคณะ (คุณอารยา ศรีอาระยันพงษ์) จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
  • ทุน ศ.ดร.จำเรียง ภาวิจิตร จำนวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
  • ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป มธ.) จำนวน 2 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

1. ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 7 ทุนๆ ละ 30,000.- บาท
2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ทุนต่อเนื่อง 4 ปี) จำนวน 1 ทุน


การขอรับและยื่นใบสมัคร
นักศึกษาที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่คุณอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ (พี่ลี้) ณ ห้องฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 (ติดกับห้อง Common) อาคารคณะสังคมวิทยาฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อและการสอบสัมภาษณ์
คณะสังคมวิทยาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 พร้อมวัน–เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ บอร์ดฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ

Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, Unknown)