การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการสำรวจการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการสำรวจ

“โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Engagement Survey) ประจำปี 2563”

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ.ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 สำนักงานใหญ่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


การจัดประชุมเพื่อชี้แจงคะแนนความพึงพอใจ
ความผูกพันในระดับองค์กรของปี 2563

โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์สรัญญา เตรัตน์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การจัดประชุมเพื่อชี้แจงคะแนนความพึงพอใจความผูกพันในระดับองค์กรของปี 2563 โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2563 ซึ่งในปี 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรซึ่งเป็นการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา โดยสำรวจบุคคลากรในองค์กรเพื่อนำผลสำรวจไปจัดทำแผนเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนนำผลการประเมินความผูกพัน
บุคคลากรมาเชื่อมโยงผลลัพธ์ทางธุรกิจ