โครงการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม

โครงการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา

โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 16-18 มีนาคม 2555
ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

18.30 – 21.30 น. อธิษฐานจิตบวชขัมมะ ฟังธรรม นั่งสมาธิ

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555

05.00 – 07.00 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
07.10 – 08.30 น. ใส่บาตร ถวายสังฆทาน
08.30 – 09.10 น. รับประทานอาหารเช้า ทำความสะอาดพักผ่อน
09.10 – 11.30 น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ สนทนาธรรม ถามธรรมะ
11.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อน
13.00 – 16.00 น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ สนทนาธรรม
16.00 – 18.00 น. ดื่มนำ้ปานะ ทำความสะอาด ทำกิจส่วนตัว
18.00 – 21.30 น. ทำวัตรเย็น แผ่เมตตา ภาวนา ถามธรรมะ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555

05.00 – 07.00 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
07.10 – 08.30 น. ใส่บาตร ถวายสังฆทาน
08.30 – 09.10 น. รับประทานอาหารเช้า ทำความสะอาด พักผ่อน
09.10 – 12.30 น.
ฟังธรรม ภาวนา ถามธรรมะ
ทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ขอขมาและกราบครูบาอาจารย์
12.30 – 13.30 น. ดื่มน้ำปานะ ทำความสะอาด กราบลาพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา