สังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย ความรู้ และปฏิบัติการ

social_science_inter

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ ผู้ประกอบอาชีพ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับได้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมารวมถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข และสร้างพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายแวดวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ที่ 02-696-5841 หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ คลิก ที่นี่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 คณะวิชา ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

สังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย ความรู้ และปฏิบัติการ
(Society In Transition: Challenges ,Knowledge and Practices)

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
เวลา 8.30 – 17.15 น.
ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน / รับอาหารว่าง

9.00 – 9.15 น.
กล่าวรายงานการจัดงานโดยผู้แทนกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9.15 – 9.30 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


9.30 – 11.30 น.

Plenary Session 1: Creativity and Diversities
Speakers :

1. Professor Dr. Glecy Cruz Atienza
Department of Filipino and Philippine Literature
University of the Philippines

2. Dr.Thomas Patrick Hoy
Department of English, Faculty of Liberal Arts
Thammasat University

3. Dr. Dante A. Ang
Chairman Emeritus, The Manila Times
Chairman, The Manila Times College,
The Manila Times College of Subic

Moderator Session 1: Dr.Sukrittaya Jukping

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


12.30 – 14.30 น.

Plenary Session 2: Social and Economic Development
Speakers :

1. Associate Professor Dr. Jay Wu
Shanghai University of Finance and Economics

2. Mr. Marc Saxer
Resident Director of the Friedrich-Ebert-Stiftung
Thailand Office

3. Dr.Young-Sik Kim
ICT Industry Promotion Thailand

Moderator Session 2: Dr.Brian Patrick Kennedy

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง


14.45 – 16.45 น.

Plenary Session 3: Stability and Movement
Speakers :

1. Professor Dr. Andrew James Harding
Faculty of Law, National University of Singapore

2. Associate Professor Dr.Eric C.Thompson
Department of sociology
National University of Singapore

3. Professor Dr.Thanet Aphornsuvan
Pridi Banomyong International College
Thammasat University

Moderator Session 3: Pinn Siraprapasiri, lecturer of international relations, faculty of political science


16.45 – 17.15 น.

Afterthoughts:

Dr.Thomas Patrick Hoy
Professor Dr. Andrew James Harding
Dr.Young-Sik Kim

Moderator: Special Assistant Professor Edward B. Geerson