บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 (SUPERSOC12)

ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา (SuperSoc) เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างนิสิตนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7 สถาบัน ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน