ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

 1. มานิตา ศรีสิตานนท์
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กับพลวัตความหมาย ‘ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์’ ในสังคมไทย”

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

 1. บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: ” ‘บุญนิยม’: จริยธรรมทางเศรษฐกิจกับการขับเคลื่อนทางสังคมของชาวอโศก”
 2. ปกรณ์ คงสวัสดิ์
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: ” ‘ชีวาณูสงเคราะห์’: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใต้ร่มพระบารมี ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่”
 3. พนธกร วรภมร
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: ” รูปที่มีทุกบ้าน: ชีวิตทางสังคมของพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 “

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 1. ปกรฒ์ เชื้อแก้วจิญดา
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: “การเห็นคุณค่าในตนเองของคนงานกวาดถนน สังกัดกรุงเทพมหานคร”
 2. ภูมิเกียรติยศ เทศนา
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: “ดูคาติ ในฐานะวัฒนธรรมทางวัตถุ”
 3. ชนัญญา ประสาทไทย
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: “ซอมบี้ไทย สังคมไทย และการเมืองไทย”
 4. สรัญญา เตรัตน์
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: “ผัสสะ กับ การใช้ชีวิตของคนตาบอด”

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผู้สำเร็จการศึกษา 75 คน
ดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล

 • วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 • วรรณวิมล วานิช
 • ธนพร โอวาทวรวรัญญู
 • ศยามาศ ปานประเสริฐกุล
 • กนกอร แซ่เบ๊
 • นพปฎล บรรณมาศ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง

 • ธันย์ชนก รอดสุด
 • บรรจงรัก ปุยแก้ว
 • พิมพ์สิรี นันทศิริ
 • วรสกมล เกษมจิรโชค
 • ณัฐวดี ลิขสิทธิ์วงศ์
 • นีรภา อุทัยพัฒนะศักดิ์
 • จิราภา เจริญกิจใจธรรม
 • สุนทรียา วาสะศิริ
 • พิชญากร อัครกฤษฎิกุล
 • สรวงศร เพียรเวช
 • มลธิณี แจ้งสามสี

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

ผู้สำเร็จการศึกษา 94 คน
ดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล

 • กิตติภัฏ ฐิโณทัย

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 • ธีรนาฏ แสงคง
 • วนิดา วงศาขจรกิจ
 • ธนพร หนุนพงษ์
 • พิมพ์กมล ตรีสุนทรรัตน์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม เกียรตินิยมอันดับสอง

 • ปาณัสสรา วัฒนากร
 • พัทธ์ธีรา เกษรศรี
 • สุพิชชา ชลาลัย
 • วนัชณิช เจตนเสน
 • ชนิกานต์ สิทธิแสงชัย
 • สุพรทิพย์ เจริญปิยกิจ
 • วิสุดา วิเชียรศิลป์