การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

ในหัวข้อ “เรียนรู้ ดูงาน…การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานด้วย EdPEx”