[CFP] สัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
ออกแบบใบปิด: กิติพัฒน์ กันตพรวิวัธน์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 เมษายน 2561

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ไม่จำกัดสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย และสามารถมานำเสนอผลงานในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาในสาขานี้จากทั่วประเทศ 7 สถาบัน มากกว่า 800 คน

บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำเสนอบทความทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

  • ส่งบทคัดย่อ(ภาษาไทย) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พร้อมระบุ ชื่อ สถาบัน ชั้นปี และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ที่ email : socanthus.th [at] gmail [dot] com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  • ประกาศผลการคัดเลือก 15 มกราคม 2561 ทางเพจ SAUS
  • ส่งบทความสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • นำเสนอบทความวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อกำหนดทั่วไปและรายละเอียดการจัดทำบทความ

  • บทความที่เปิดรับพิจารณา จะต้องเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งบทความจากชั้นเรียน บทความอิสระ หรือบทความที่ปรับปรุงจากสารนิพนธ์/การศึกษารายบุคคล
  • บทความประกอบด้วย ชื่อ สถาบันและชั้นปีที่ศึกษา อีเมล ความยาวของเนื้อหาไม่รวมภาคผนวกและส่วนอ้างอิงมีความยาว 10 – 20 หน้า A4 ตัวหนังสือขนาด 16 pt. ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (single space)
  • รูปแบบเชิงอรรถและการอ้างอิงตามระบบนาม-ปี (author-date) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  • บทคัดย่อจะถูกคัดเลือกโดยอาจารย์และทีมนักศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งบทความ สามารถสอบถามได้ทางเพจ SAUS