“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาสาธารณะ

“การเมืองคนดี”:
ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมือง
ของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร
อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

09.00 – 10.45 น.

“มวลชนคนดี”: คนชั้นกลางระดับบนและคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ

 • ความคิดและปฏิบัติการ “การเมืองคนดี” ของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ
  ชลิตา บัณฑุวงศ์
 • การเติบโตและการหันหลังให้กับประชาธิปไตยของคนชั้นกลางระดับบนในประเทศไทย
  ธร ปิติดล และ ชานนทร์ เตชะสุนทระวัฒน์

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
 • สามชาย ศรีสันต์
 • อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

10.45 – 12.30 น.

“มวลมหาอาญาสิทธิ์”: อัตลักษณ์คนดีและความรุนแรง

 • การร่วมสร้างอัตลักษณ์คนดีของมวลมหาประชาชน
  อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และ อาจินต์ ทองอยู่คง
 • ธรรมาธรรมะสงคราม ความรุนแรงเชิงศีลธรรม และอนารยะขัดขืน
  ประจักษ์ ก้องกีรติ

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • จันจิรา สมบัติพูนศิริ
 • วิริยะ สว่างโชติ

13.30 – 15.15 น.

“คิดดี ทำดี”: อุดมการณ์และปัญญาชน “คนดี”

 • จากขบวนการเสรีนิยมอันหลากหลายสู่ขบวนการอนุรักษ์นิยมเข้มข้น
  กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
 • การสร้างอุดมการณ์ผ่านกรอบโครงความคิดของปัญญาชน กปปส.
  อุเชนทร์ เชียงแสน

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น
 • ประภาส ปิ่นตบแต่ง

15.15 – 17.00 น.

“ธรรมาเทวาธิปไตย”: ระบบคุณค่าและประชาธิปไตยฉบับ​ “คนดี”

 • ทัศนคติและการให้คุณค่าทางสังคม และการเมืองของคนกรุงเทพฯ
  วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
 • ประชาธิปไตยฉบับ “คนดี”
  อภิชาต สถิตนิรามัย

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • เกษียร เตชะพีระ
 • ผาสุก พงษ์ไพจิตร