เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

Apr292015ใบปิด: สมัคร์ กอเซ็ม

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลังเชียงใหม่ (CAS) และ
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)


ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

เปิดเล่ม-ชวนอ่าน

เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตเมืองชายแดนไทย-พม่า

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-16.00 น.

เปิดเล่ม “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมอ่านโดย

อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ภาควิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณ
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)

ดำเนินรายการโดย

สมัคร์ กอเซ็ม
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00-16.30 น.

ซักถาม-แลกเปลี่ยน