ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักเกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) และเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับเป็นงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • ประกาศและหลักเกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนฯ
  • แบบฟอร์มของบประมาณสำหรับวิชาที่เป็นการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ภาคการศึกษา 2/2557
  • แบบประเมินการทำโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
  • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารเพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว ภายในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงเวลา 13.00 น.
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะฯ โทร. 02-696-5814

[คลิกที่นี่] สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Download (PDF, 110KB)